Zeichen Beschreibung Code Name Code Nummer
È Uppercase E - Grave Accent È È
è Lowercase E - Grave Accent è è
É Uppercase E - Acute Accent É É
é Lowercase E - Acute Accent é é
Ê Uppercase E - Circumflex Accent Ê Ê
ê Lowercase E - Circumflex Accent ê ê
Ë Uppercase E - Umlaut Ë Ë
ë Lowercase E - Umlaut ë ë


Zur Übersicht